EUROPESE UNIE, DRAAG ZORG VOOR EEN EERLIJKER MANIER OM DE 50 MILJARD LANDBOUWSUBSIDIES PER JAAR TOE TE KENNEN.

Gepubliceerd : 17-05-2021

EUROPESE UNIE, DRAAG ZORG VOOR EEN EERLIJKER MANIER OM DE 50 MILJARD LANDBOUWSUBSIDIES PER JAAR TOE TE KENNEN.

God heeft deze boodschap aan Engel Gabriël gegeven, deze heeft dit naar de aarde gebracht en aan Lucy Nesse gegeven.

Ik Engel Gabriël zat wederom met Willem mee te kijken naar een uitzending op de televisie waar duidelijk werd uitgelegd hoe elk jaar de verdeling van al die miljarden landbouwsubsidies tot stand komt.

Je zou denken dat dit op een overzichtelijke en eerlijke manier gaat, maar het gaat anders, de landbouwers of hen die veel grond bezitten ontvangen de meeste subsidies en zij die de meeste grond bezitten zijn ook de mensen die hierover mogen meestemmen.

Zij zitten dus mee te beslissen wie deze grote sommen geld gaan ontvangen en hebben dus eigenlijk een dubbele pet op, dit is niet op de manier waarop het zou moeten gaan, het geld kan bijvoorbeeld beter worden gegeven aan kleine biologische landbouwers die zonder kunstmest en gifstoffen te gebruiken met eerbied voor alles dat leeft produceren en tevens voor biodiversiteit zorgen wat het totale milieu ten goede komt.

Het geld moet niet gaan naar hen die al zoveel bezitten en alleen maar rijker worden, in het verleden ontving de koningin van Engeland de meeste subsidie voor de hoeveelheid grond die zij bezit.

Ook wordt er momenteel te weinig gedaan over de manier waarop Viktor Orban de president van Hongarije met de landbouwsubsidies omgaat, hij heeft miljarden euro’s op een verkeerde manier besteed.

De wijze waarop dit allemaal gaat moet gaan veranderen wil de Europese Unie voldoende draagvlak blijven houden onder de inwoners van de nu 27 lidstaten.

Ook moet er een oplossing worden gevonden voor de geldverslindende verhuizingen die regelmatig plaatsvinden van Brussel naar Straatsburg en weer terug omdat daar vergaderd moet worden met alle kosten van kantoren, hotels, reiskosten enz. dit is in de huidige tijd niet meer te verdedigen onder de burgers van de lidstaten,
er is al een land opgestapt, maar er zouden meerdere landen kunnen komen vooral zij die het meeste moeten afdragen.

Bestuurders van de Europese Unie let op uw zaken en blijf niet teveel met kleine dingen bezig, maar pak datgene aan wat ontzettend veel geld nodeloos kost en de burgers een doorn in het oog is.

Dit is een boodschap van God gebracht naar Engel Gabriël en gegeven aan Lucy Nesse.

===============================================================================================

*Beste mensen wij die de website vullen met de boodschappen die Lucy Nesse doorkrijgt van Engel Gabriël proberen middels de boodschappen de mensen bewuster te maken van de zaken die er op de wereld fout gaan, en wat wij allen er eventueel aan kunnen doen om deze te gaan verbeteren, tevens ontvangt u tijdens het kijken naar de website energieën waar u rustig van wordt.
De website met vele boodschappen kan worden bekeken op : www.engelgabriel.nl
============================================================================
Even nog ter informatie : God geeft de boodschappen aan Engel Gabriël en deze geeft ze op de aarde aan Lucy Nesse, zij haalt de boodschappen niet uit boeken, maar krijgt ze direct uit de eerste hand van Engel Gabriël, deze zijn ook actueel, zij heeft ook zelf twee boeken geschreven die bij de boodschappen op Facebook worden getoond.
==============================================================================================

Published: 17-05-2021

EUROPEAN UNION, MAKE A MORE FAIR WAY TO AWARD THE 50 BILLION AGRICULTURAL GRANTS PER YEAR.

God has given this message to Angel Gabriel, who has brought it to earth and given it to Lucy Nesse.

I Angel Gabriel sat again with Willem watching a broadcast on television where it was clearly explained how the distribution of all those billions of agricultural subsidies comes about every year.

You would think that this is done in a clear and fair way, but it is different, the farmers or those who own a lot of land receive the most subsidies and those who own the most land are also the people who can vote on this.

They are therefore involved in deciding who will receive these large sums of money and so actually have a double cap, this is not the way it should be, for example, the money can be better given to small organic farmers who are without fertilizers and toxins. to be used with respect for all that lives produce and also ensure biodiversity which benefits the overall environment.

The money should not go to those who already own so much and are only getting richer, in the past the Queen of England received most of the subsidy for the amount of land she owns.

Also, too little is currently being done about the way Viktor Orban the President of Hungary deals with agricultural subsidies, he has spent billions of euros in the wrong way.

The way in which all this is going must change if the European Union is to continue to have sufficient support among the inhabitants of the now 27 member states.

A solution must also be found for the money-consuming relocations that regularly take place from Brussels to Strasbourg and back because there must be meetings there with all the costs of offices, hotels, travel costs etc. of the Member States.

One country has already left, but more countries could come, especially those who have to pay the most.

Governors of the European Union look after your affairs and do not get too busy with small things, but tackle what costs an awful lot of money and is a thorn in the side of the citizens.

This is a message from God brought to Angel Gabriel and given to Lucy Nesse.

=========================================================================
* Dear people, we who fill the website with the messages that Lucy Nesse gets through from Angel Gabriel try to make people more aware of the things that are going wrong in the world, and what we can all possibly do to prevent them. to improve, you will also receive energies that calm you while looking at the website.
The website with many messages can be viewed at: www.engelgabriel.nl
==================================================== ==========================
Just for your information: God gives the messages to Angel Gabriel and he gives them to Lucy Nesse on earth, she does not get the messages from books, but gets them directly from Angel Gabriel, these are also current, she has also wrote two books that are shown with the messages on Facebook.
===============================================================================