JOODSE OVERHEID EN BEVOLKING, WEET DAT GOD LIEFDE IS EN DAT ALLE MENSEN GELIJK ZIJN, OOK DE PALESTIJNEN, DISCRIMINEER DUS NIET.

Gepubliceerd : 24-05-2021

JOODSE OVERHEID EN BEVOLKING, WEET DAT GOD LIEFDE IS EN DAT ALLE MENSEN GELIJK ZIJN, OOK DE PALESTIJNEN, DISCRIMINEER DUS NIET.

God heeft deze boodschap aan Engel Gabriël gegeven, deze heeft dit naar de aarde gebracht en aan Lucy Nesse gegeven.

Hier een boodschap van Engel Gabriël, de Joodse mensen en hun voorouders hebben in de loop van de geschiedenis heel veel mee gemaakt, zij zijn vervolgd en verguisd in vele landen o.a in Spanje, Rusland, ze zijn ook vervolgd door de inquisitie, waarvan het meest verschrikkelijke wat deze mensen kon overkomen was in een aantal tientallen jaren van de vorige eeuw.

Er is op een gegeven moment een manier gevonden om de Joodse mensen een plek op de aarde te geven, en wel in het beloofde land Israël wat lag in het gebied wat eigenlijk toebehoorde aan de Palestijnen het zogenaamde Palestina.

De mensen die er toen al generaties lang woonden zijn met grof geweld uit hun huizen verdreven en moesten gewoon opzouten met achterlating van alles wat zij bezaten, een totaal van 750.000 mensen waarvan mensen die toevallig in het buitenland verbleven niet meer konden terugkomen in hun land, de uitdrijving van de Palestijnen heeft plaatsgevonden met de hulp van het Engelse leger, deze uitdrijving / deportatie van de Palestijnen ging met grof geweld, waarbij waarschijnlijk ook mensen zijn omgekomen, dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid.

Het onrecht wat de Palestijnen in 1948 is aangedaan is niet gestopt, want nog steeds worden zij zwaar gediscrimineerd, achtergesteld en onmenselijk behandeld door de Joodse mensen die nu toch eindelijk moeten weten hoe met andere mensen om te gaan gezien hun eigen verleden en dat van hun voorouders.

Het lijkt wel of de wereld gewoon wegkijkt hoe deze mensen op een onwaardige en onmenselijke manier door de Joodse mensen worden behandeld, ook durven zij de staat Palestina niet te erkennen uit angst de Joodse mensen op hun tenen te trappen.

Wij vanuit de Goddelijke Wereld willen dat voor de situatie in het Midden Oosten een oplossing gaat worden gezocht waarin alle partijen zich kunnen gaan vinden omdat deze situatie onhoudbaar is, deze constant voor grote problemen zorgt die moeten worden opgelost met de hulp van wijze mensen.

De Joodse mensen zouden hun houding tegenover de Palestijnen ook moeten gaan veranderen, de Joodse mensen zijn niet superieur aan andere mensen, want jullie zijn tenslotte allemaal zusters en broeders, dus geen achterstelling en meten met twee maten, bijna altijd in het voordeel van de Joodse mensen.

Jullie Joodse mensen zouden je eens moeten verplaatsen in de situatie van de Palestijnen waar zij al vanaf 1948 inzitten, ook is het moreel verboden om een Godshuis,( ook al zijn de Palestijnen van een ander geloof) binnen te dringen en te gaan schieten met traangas en flitskogels of wat dan ook, gedraag je zoals het hoort en niet als beesten.

Degene die wind zaait zal storm oogsten, verander jullie gedrag tegenover de Palestijnen, zij zijn gewoon mensen, en tevens jullie eigen broeders en zusters.

Wat ook niet echt helpt is het verwerpen van alle resoluties die de VN in de loop van de tijd heeft uitgevaardigd, deze zijn bedacht door wijze mensen die graag vrede willen hebben in deze regio.

Wij vanuit de Goddelijke Wereld willen dat jullie Joodse mensen zich ook gaan gedragen als mensen en niet constant de Palestijnen achterstellen op wat voor een gebied dan ook, discrimineer niet, ga vrede sluiten met deze mensen, verander jullie mentaliteit in het voordeel van alles wat leeft.

Dit is een belangrijke boodschap vanuit de Goddelijke Bron mede bedoelt om vrede te gaan verkrijgen in en om het Heilige land en God/Allah zegent jullie allemaal.

=================================================================================
*Beste mensen wij die de website vullen met de boodschappen die Lucy Nesse doorkrijgt van Engel Gabriël proberen middels de boodschappen de mensen bewuster te maken van de zaken die er op de wereld fout gaan, en wat wij allen er eventueel aan kunnen doen om deze te gaan verbeteren, tevens ontvangt u tijdens het kijken naar de website energieën waar u rustig van wordt.
De website met vele boodschappen kan worden bekeken op : www.engelgabriel.nl
============================================================================
Even nog ter informatie : God geeft de boodschappen aan Engel Gabriël en deze geeft ze op de aarde aan Lucy Nesse, zij haalt de boodschappen niet uit boeken, maar krijgt ze direct uit de eerste hand van Engel Gabriël, deze zijn ook actueel, zij heeft ook zelf twee boeken geschreven die bij de boodschappen op Facebook worden getoond.
===========================================================================================
Published: 05/24/2021

THE JEWISH GOVERNMENT AND PEOPLE KNOW THAT GOD IS LOVE AND THAT ALL PEOPLE ARE EQUAL, ALSO THE PALESTINES, SO DON’T DISCRIMINE.

God has given this message to Angel Gabriel, who has brought it to earth and given it to Lucy Nesse.

Here a message from Angel Gabriel, the Jewish people and their ancestors have experienced a lot in the course of history, they have been persecuted and reviled in many countries including Spain, Russia, they have also been persecuted by the Inquisition, most of which terrible what could happen to these people was in several decades of the last century.

At a certain point a way was found to give the Jewish people a place on the earth, namely the promised land of Israel, which was in the area that actually belonged to the Palestinians, the so-called Palestine.

The people who had lived there for generations at that time were driven from their homes with brute force and simply had to leave everything they owned, a total of 750,000 people of whom people who happened to be abroad could no longer return to their country, the expulsion of the Palestinians took place with the help of the English army, this expulsion / deportation of the Palestinians went with brute force, probably also killing people, this is a black page in the history of mankind.

The injustice done to the Palestinians in 1948 has not stopped, because they are still heavily discriminated against, disadvantaged and treated inhumanely by the Jewish people who now finally need to know how to deal with other people in view of their own past and their own ancestors.

It seems as if the world is simply looking away at how these people are treated in an unworthy and inhuman way by the Jewish people, nor do they dare to recognize the state of Palestine for fear of treading the Jewish people on their toes.

We from the Divine World want a solution to be found for the situation in the Middle East in which all parties can agree because this situation is untenable and it constantly causes major problems that must be solved with the help of wise people.

The Jewish people should also start to change their attitude towards the Palestinians, the Jewish people are not superior to other people because after all you are all sisters and brothers, so no discrimination and double standards, almost always in favor of the Jewish people.

You Jewish people should put yourself in the position of the Palestinians, which they have been in since 1948, it is also morally forbidden to enter a house of God (even though the Palestinians are of a different faith) and to start shooting with tear gas and flash bullets or whatever, behave like you should and not like animals.

The one who sows wind will reap a storm, change your behavior towards the Palestinians, they are just human beings, and your own brothers and sisters too.

What also does not really help is to reject all the resolutions that the UN has issued over the years, these have been devised by wise people who want to have peace in this region.

We from the Divine World want you Jewish people to act like human beings too and not constantly put the Palestinians behind in any area whatsoever, do not discriminate, go make peace with these people, change your mindset for the benefit of all living things .

This is an important message from the Divine Source also meant to obtain peace in and around the Holy Land and God / Allah bless you all.
==================================================== ===============================
* Dear people, we who fill the website with the messages that Lucy Nesse gets through from Angel Gabriel try to make people more aware of the things that are going wrong in the world, and what we can all possibly do to prevent them. to improve, you will also receive energies that calm you while looking at the website.
The website with many messages can be viewed at: www.engelgabriel.nl
==================================================== ==========================
Just for information: God gives the messages to Angel Gabriel and he gives them to Lucy Nesse on earth, she does not get the messages from books, but gets them directly first hand from Angel Gabriel, these are also current, she has also wrote two books that are shown with the messages on Facebook.
========================================================================