WAAROM BLIJFT DE EU HALSSTARRIG DE BOUW VAN CO2 UITBRAKENDE BIOMASSA-CENTRALES STIMULEREN ONDANKS HET ALGEMEEN AANGENOMEN KLIMAATAKKOORD VAN PARIJS?

Gepubliceerd : 30-05-2021.

WAAROM BLIJFT DE EU HALSSTARRIG DE BOUW VAN CO2 UITBRAKENDE BIOMASSA-CENTRALES STIMULEREN ONDANKS HET ALGEMEEN AANGENOMEN KLIMAATAKKOORD VAN PARIJS?

God heeft deze boodschap aan Engel Gabriël gegeven, deze heeft dit naar de aarde gebracht en aan Lucy Nesse gegeven.

Beste mensen hier wederom een boodschap vanuit de Goddelijke Bron gebracht naar Lucy door Engel Gabriël.

Wij vanuit de Goddelijke Wereld kunnen met geen mogelijkheid begrijpen waarom de EU de bouw van deze centrales blijft stimuleren, omdat het volkomen tegenstrijdig is met het klimaatakkoord van Parijs van 2015 waarbij de landen hebben afgesproken om de CO2 uitstoot sterk te gaan verminderen om de temperatuur op aarde op een aanvaardbaar niveau te gaan houden.

Om deze CO2 uitbrakende centrales aan de praat te houden zijn per jaar honderdduizenden tonnen hout nodig, waardoor bossen gaan verdwijnen van landen die worden betaald voor het hout en die het waarschijnlijk ook hard nodig hebben om hun economie te stimuleren.

Wij vanuit de Goddelijke Wereld hebben regelmatig laten weten dat de mensen van de bomen af moeten blijven omdat zij een heel belangrijke functie hebben in de natuur en het totale milieu op jullie aarde.

• Bomen nemen CO2 op tijdens het leven, produceren zuurstof wat wij mensen en dieren nodig hebben om in leven te blijven, bomen vormen een natuurlijke habitat voor vele dieren, vogels, insecten, schimmels en bacteriën.
• Zij houden de grond vast en houden aldus erosie tegen, zij houden het grondwater op peil, zij zorgen voor een daling van de temperatuur in een bos als dat nog blijft bestaan.
*Wat een boom ook doet is zorgen voor regen omdat er door middel van verdamping regelmatig wolken ontstaan waaruit ook regen gaat vallen, het tropisch regenwoud waar het dagelijks regent.

Als men veel hout gaat verstoken waar CO2 in is opgeslagen, komt dit vrij en gaat de atmosfeer in waar het wederom een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de opwarming van het klimaat.

Nogmaals Wij vanuit de Goddelijke Wereld begrijpen deze actie van de EU absoluut niet en wijzen er ook op dat het jullie taak is om op dit verkeerd genomen besluit zo spoedig als mogelijk terug te komen om de nadelige gevolgen voor de aarde, het klimaat gunstig te gaan beïnvloeden en niet nadelig, het is de belangrijke taak van jullie mensen om de aarde in een goede staat door te geven aan jullie nageslacht en niet in een slechte staat.

Dit is een heel belangrijke boodschap voor de EU om de aarde in een goede staat te brengen en te houden, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Dit was Engel Gabriël en God zegent u allen.

==================================================================================
. *Beste mensen wij die de website vullen met de boodschappen die Lucy Nesse doorkrijgt van Engel Gabriël proberen middels de boodschappen de mensen bewuster te maken van de zaken die er op de wereld fout gaan, en wat wij allen er eventueel aan kunnen doen om deze te gaan verbeteren, tevens ontvangt u tijdens het kijken naar de website energieën waar u rustig van wordt.
De website met vele boodschappen kan worden bekeken op : www.engelgabriel.nl
============================================================================
Even nog ter informatie : God geeft de boodschappen aan Engel Gabriël en deze geeft ze op de aarde aan Lucy Nesse, zij haalt de boodschappen niet uit boeken, maar krijgt ze direct uit de eerste hand van Engel Gabriël, deze zijn ook actueel, zij heeft ook zelf twee boeken geschreven die bij de boodschappen op Facebook worden getoond.
==============================================================================================

Published : 30-05-2021.

WHY DOES THE EU CONTINUOUSLY TO PROMOTE THE CONSTRUCTION OF CO2 EMISSING BIOMASS PLANTS DESPITE PARIS’ COMMON AGREEMENT ON CLIMATE AGREEMENT?

God gave this message to Angel Gabriel, who brought it to Earth and gave it to Lucy Nesse.

Dear people, here again a message from Divine Source brought to Lucy by Angel Gabriel.

It is impossible for us from the Divine World to understand why the EU continues to encourage the construction of these plants, because it is completely contradictory to the Paris climate agreement of 2015 in which the countries agreed to drastically reduce CO2 emissions in order to keep the temperature warm. keep the earth at an acceptable level.

Keeping these CO2 emitting plants running requires hundreds of thousands of tons of wood every year, causing forests to disappear from countries that are paid for the wood and probably also need it badly to boost their economies.

We from the Divine World have regularly made it known that people should stay away from the trees because they have a very important function in nature and the total environment on your earth.

• Trees absorb CO2 during life, produce oxygen that we humans and animals need to stay alive, trees form a natural habitat for many animals, birds, insects, fungi and bacteria.
• They retain the soil and thus prevent erosion, they maintain the groundwater level, they ensure a drop in temperature in a forest if it still exists.
*What a tree also does is provide rain because through evaporation clouds are regularly formed from which rain will also fall, the tropical rainforest where it rains daily.

If a lot of wood is burned in which CO2 is stored, this is released and is released into the atmosphere, where it will again make an important contribution to global warming.

Again We from the Divine World absolutely do not understand this action by the EU and also point out that it is your task to reverse this wrongly made decision as soon as possible to deal with the adverse consequences for the earth, the climate affect and not adversely, the important task of your people is to pass on the earth to your progeny in a good state and not in a bad state.

This is a very important message for the EU to get and keep the earth in a good state, better half turned than completely strayed.

This was Angel Gabriel and God bless you all.
================================================== ================================
* Dear people, we who fill the website with the messages that Lucy Nesse receives from Angel Gabriel try to use the messages to make people more aware of the things that are going wrong in the world, and what we can all do to prevent them. improve, you will also receive energies while looking at the website that will calm you down.
The website with many messages can be viewed at: www.engelgabriel.nl
================================================== ==========================
Just for information: God gives the messages to Angel Gabriel and gives them on earth to Lucy Nesse, she does not get the messages from books, but receives them directly from Angel Gabriel first hand, these are also current, she has also wrote two books himself that are shown with the messages on Facebook.
================================================== ============================