UITLEG VANUIT DE GODDELIJKE WERELD WAT ER IN FEITE GEBEURD BIJ VERSLAVINGEN EN REIKI.

Gepubliceerd : 07-06-2021

UITLEG VANUIT DE GODDELIJKE WERELD WAT ER IN FEITE GEBEURD BIJ VERSLAVINGEN EN REIKI.

God heeft deze boodschap aan Engel Gabriël gegeven, deze heeft dit naar de aarde gebracht en aan Lucy Nesse gegeven.

Hier deze keer Lucy met een boodschap die is gekomen vanuit de Goddelijke Wereld al jaren geleden bij Jomanda.

Jomanda kreeg toen zij nog in Nederland woonde vele boodschappen door vanuit de Goddelijke Bron die zij kon en mocht vertellen.

Wat zij regtelmatig vertelde was het volgende : er zijn op de aarde personen die hun overgang niet willen en kunnen accepteren en als het ware op de aarde blijven ronddolen als entiteiten.

Deze entiteiten, die bijvoorbeeld verslaafd zijn aan roken, komen in de aura van het slachtoffer als deze er voor open staat en gaat dan eigenlijk meeroken, plus dat deze entiteit ook het slachtoffer stimuleert om méér en méér te gaan roken.

Dit gebeurd eigenlijk bij elke verslaving zoals : roken, drinken, gokken, seks-verslaving etc.
Wat Jomanda ook vertelde was dat het laten roken van wierook negatieve entiteiten aantrekt en dus niet goed is.

Ook mocht zij vertellen dat reiki niet goed is, behalve voor degene die de cursussen verzorgt, bij de handelingen worden ook negatieve entiteiten overgebracht wat absoluut wordt verboden door de Goddelijke Wereld.

Dit was deze keer een boodschap die niet direct vanuit de Goddelijke Wereld kwam, maar wel enige jaren geleden, de boodschappen worden voordat deze op de website komen goedgekeurd door Engel Gabriël.

==================================================================================
. *Beste mensen wij die de website vullen met de boodschappen die Lucy Nesse doorkrijgt van Engel Gabriël proberen middels de boodschappen de mensen bewuster te maken van de zaken die er op de wereld fout gaan, en wat wij allen er eventueel aan kunnen doen om deze te gaan verbeteren, tevens ontvangt u tijdens het kijken naar de website energieën waar u rustig van wordt.
De website met vele boodschappen kan worden bekeken op : www.engelgabriel.nl
============================================================================
Even nog ter informatie : God geeft de boodschappen aan Engel Gabriël en deze geeft ze op de aarde aan Lucy Nesse, zij haalt de boodschappen niet uit boeken, maar krijgt ze direct uit de eerste hand van Engel Gabriël, deze zijn ook actueel, zij heeft ook zelf twee boeken geschreven die bij de boodschappen op Facebook worden getoond.
================================================================================================

Published : 07-06-2021

EXPLANATION FROM THE DIVINE WORLD WHAT REALLY HAPPENS IN ADDICTIONS AND REIKI.

God gave this message to Angel Gabriel, who brought this to earth and gave it to Lucy Nesse.

Here this time Lucy with a message that has come from the Divine World to Jomanda years ago.

When she still lived in the Netherlands, Jomanda received many messages from the Divine Source that she could and was allowed to tell.

What she regularly told was the following: there are persons on the earth who do not want and cannot accept their transition and continue to wander the earth as entities, as it were.

These entities, which are addicted to smoking, for example, enter the aura of the victim if they are open to it and then actually smoke secondhand, plus that this entity also stimulates the victim to smoke more and more.

This actually happens with every addiction such as: smoking. drinking, gambling, sex addiction etc.

What Jomanda also told was that letting incense smoke attracts negative entities and is therefore not good
She was also allowed to tell that Reiki is not good, except for the one who provides the courses, in the actions also negative entities are transferred, which is absolutely forbidden by the Divine World.

This time this was a message that did not come directly from the Divine World, but some years ago, the messages are approved by Angel Gabriel before they come on the website

================================================== ================================
. * Dear people, we who fill the website with the messages that Lucy Nesse receives from Angel Gabriel, try to make people more aware of the things that go wrong in the world through the messages, and what we can all do to correct them. You will also receive energies while looking at the website that will calm you down.
The website with many messages can be viewed at: www.engelgabriel.nl
================================================== ===========================
Just for information: God gives the messages to Angel Gabriel and gives them on earth to Lucy Nesse, she does not get the messages from books, but receives them directly from Angel Gabriel first hand, these are also current, she has also wrote two books himself that are shown with the messages on Facebook.
==============================================================================